bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Miraggio Thermal Spa Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Miraggio Thermal Spa Resort - Халкидики / Касандра, Палиури

В района на плажа Канистро и на ок. 5 км от Палиури се разполага хотел Miraggio Thermal Spa Resort. Това е съвсем нов хотелски комплекс - построен през 2016 г.- и предлага на своите гости модерен лукс и много удобства в разгърнатата си амфитеатрална композиция на 9 нива с 8 асансьора, обхващайки обширна и обградена от гъсти маслинови гори територия. Частен пясъчен плаж, яхтено пристанище, голям избор от комфортни стаи, различни тематични ресторанти и барове с изискана гурме кухня и стриктно подбрани питиета, детско селище, СПА център с минерална вода и впечатляващ дизайн, няколко басейна и много други удобства ще заслужат одобрението дори на най-взискателните сред гостите. С деца или без, със семейството или с приятели, Miraggio Thermal Spa Resort ще ви предложи луксозна атмосфера за едно незабравимо преживяване.

Местоположение на Miraggio Thermal Spa Resort, Халкидики

Хотел Miraggio Thermal Spa Resort се намира на полуостров Халкидики, на най-вдадената в морето част от ръкава Касандра. Отдалечено е на около 5 км югоизточно от с. Палиури, разполагайки се на самия бряг. Той е един от малкото курортни комплекси в северна Гърция, които обхващат толкова обширна територия (около 134 хектара). Обграден е от гори и разполага със собствено яхтено пристанище.
Разстояния:
12 км от Агиа Параскеви;
22 км от Полихроно;
122 км от гр. Солун.

Удобства в Miraggio Thermal Spa Resort

Басейните в двора на комплекс Miraggio Thermal Spa Resort са с прясна или морска вода и са разположени съвсем близо до плажа с достъп към основната сграда на хотела. Разпределени са в различни категории в зависимост от използването им при упражняването на различни дейности:

 • основен басейн;
 • басейн за водна аеробика;
 • басейн за отмора;
 • басейн за игри (джетове, джакузи и др.);
 • басейн за гмуркане;
 • детски басейн.

Яхтено пристанище

Пристанището на комплекса разполага с модерни технологии и всякакви удобства, като обслужването е през цялата година. Разполага се на 50 000 квадратни метра и е с дълбочина 7м. Индивидуалните места, които осигурява за плавателни съдове до 25 м дължина, са 81. За малки яхти се предлага и услугата повдигане и спускане. Осигурява се захранване, гориво, питейна вода, канализация и тръбопроводи за противопожарна защита. Марината разполага с денонощна 24-часова охрана. Лодки и яхти се предлагат и под наем.

Стаи и настаняване в Miraggio Thermal Spa Resort

Хотел Miraggio Thermal Spa Resort разполага с 300 помещения за настаняване от различни типове:

Стандартна двойна стая (34-36 кв. м):
Просторна, удобна и уютна стая на партера. В това помещение могат комфортно да се настанят 2 възрастни и едно дете. Всяка стая разполага с "френско легло" или две стандартни легла и диван, баня с душ и безплатни тоалетни принадлежности и идва със собствен обзаведен балкон или тераса с панорамна гледка към градините на хотела.

Двойна стая Miraggio (34-36 кв. м):
Намира се на първи етаж, разполага със собствен обзаведен балкон с гледка към градините на хотела. Тези помещения предлагат комфортно настаняване за 2 възрастни и едно дете (с "френско легло" или две стандартни легла и диван) и са оборудвани с баня с душ.

Мини апартамент (37 кв. м):
Тези апартаменти съчетават спалня с двойно "френско легло" или две стандартни легла и удобна луксозна жилищна площ с диван. В спалнята има балкон или тераса, който предоставя незабравима гледка към Егейско море и малкия остров Келифос. Има 3 различни вида мини апартаменти - с изглед към градината, с изглед към морето или на първа линия. Предлага се и вариант с изглед към морето и собствен басейн.

Семеен апартамент (45 кв. м):
Обзаведени в съвременен стил, тези обширни помещения на партерния етаж, съчетаващи спалня и дневна, предлагат комфортен престой за 2-4 човека на едно двойно "френско легло"/две единични легла и диван. Банята е с душ кабина или вана. Всеки семеен апартамент идва със собствен добре обзаведени балкон или тераса с панорамна гледка към остров Келифос или градините на хотела.

Апартамент със собствен басейн с изглед към морето (79 кв. м):
Този ефирен и просторен апартамент се състои от основна спалня, отделна всекидневна с разтегателни дивани и две бани. Балконът/терасата е с изглед към Егейско море. Има собствен басейн.

Двоен апартамент делукс със собствен басейн и изглед към морето (90 кв. м):
Това са най-пищните и обемни помещения. Те са мезонети и се състоят от основна спалня и отделен хол с дивани и две бани на различни нива. Разполагат със самостоятелен балкон/тераса с гледка към морето и собствен басейн.

Всички помещения разполагат с: балкон/тераса, баня с вана или душ-кабина и тоалетни принадлежности, увеличително огледало, сешоар, климатик/подово отопление, телефон, радио, 42” HD телевизор със сателитна телевизия, мини бар, Wi Fi, съоръжения за приготвяне на чай/кафе, собствен сейф или безплатно ползване на сейф на рецепция. Денонощен рум сървиз, ежедневно почистване на стаите, приготвяне на стаята за сън.

Хранене, ресторанти и барове в Miraggio Thermal Spa Resort

Основен ресторант Критамо (шведска маса):

Предлага ястия с подбрани местни съставки, които отразяват гръцката готварска традиция.
Менюто се променя ежедневно.
Работно време: закуска - 07:30-10:30 (през уикендите 07:30-11:00) / обяд - 13:00-15:00/ вечеря - 19:00-22:00.

Портофино (италиански ресторант):

Изискани италиански ястия, поднесени с подбрани италиански вина.
Работно време: 19:00-23:00 - изисква се резервация.

Торонео (ресторант за морска храна):

Предлага риба и морски дарове.
Работно време: 20:30-23:00.

Ресторант при басейна Оазис (брасерия):

Гъвкаво меню, прясно приготвени ястия.
Работно време 12:00-19:00.

Хотелът оперира на следните бази относно храненето:
BB: Закуска
HB: Закуска и вечеря
FB: Закуска, обяд и вечеря
FB+: Закуска, обяд и вечеря с включени напитки по време на обяда и вечерята (бутилирана минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно вино).

Почивка и забавления в Miraggio Thermal Spa Resort

СПА центърът на хотела - Myrthia Thermal Spa - заема площ от около 5000 кв. м и се простира на три нива. Предлага се богата палитра от лечебни процедури, чието благотворно въздействие се подсилва от термалната вода и внимателно подбраните продукти. Стаите за терапии са специално проектирани. Сред съоръженията и услугите, от които могат да се възползват клиентите на Miraggio Thermal Spa Resort, са: рецепция, съблекални, басейни с термална вода, закрит отопляем басейн, джакузи, сауна, ситнес, зала за аеробика, стаи за терапия, бар за здравословни напитки, хамам. Центърът е с впечатляващ естествен дизайн, носещ наслада и лекота на сетивата и духа, допринасяйки за цялостното усещане за добруване.

Хотел Miraggio Thermal Spa Resort предлага разнообразие от спортове и развлечения, сред които:

 • планинско колоездене;
 • организирани разходки в близост до района на Канистро;
 • голф с организиран транспорт по море до Порто Карас на съседния полуостров Ситония;
 • водна аеробика, йога и пилатес,  плажен тенис, стречинг, плажен бадминтон;
 • водни спортове;
 • философски походи;
 • събиране на маслини и традиционно производство на зехтин (сезонно);
 • уроци по традиционна гръцка кухня;
 • пчеларство.

За децата

За нуждите на по-малките си гости хотел Miraggio Thermal Spa Resort разполага с детско селище, управлявано от компанията "Worldwide Kids Company", която е утвърдена в някои висококатегорийни хотели. Целта на компанията е да осигури забавления не само за най-малките, но въобще за децата от всички възрасти (от 4-месечни бебета до 17-годишни тийнейджъри). Детското селище е разделено на отделни кътове, в които се развиват различни дейности за различните възрасти. На специално проектирана за целта площ бебета и деца на възраст от 4 месеца до 3 години могат да участват в разнообразни творчески занятия и да развиват своите умения под ръководството на добре обучен персонал. Друга зона пък е обособена за деца от 4 до 12 години и там те могат да се включват в забавни развлекателни и образователни дейности. Паркът за плискане е отворен за деца от всички възрасти и предлага водни пързалки и други водни атракции.

Предлага се обучение по футбол във Футболната академия. Приемат се деца от 5 до 14г.
На разположение са също и мини тенис, мини дискотека и образователни игри с присъствието и участието на родителите.

Плаж

Около басейна и на плажа са разположени чадъри и шезлонги, чието ползване е безплатно. Плажни кърпи се предлагат срещу депозит. Зоната за плаж разполага с 450 шезлонги и още 400 шезлонги могат да се ползват около басейните. Плажът е пясъчен и е разделен на три зони:

 • зона, достъпна за всички гости на хотела;
 • тиха плажна зона за хора, предлагаща повече уединение;
 • зона за ВИП клиенти.

Във всички части на плажа се сервират напитки.

Лято 2021 - Редовни цени

#913864

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.


Включена закуска
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
1 възрастен 409лв 515лв 648лв 515лв 409лв 274лв 218лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
409лв 515лв 648лв 515лв 409лв 274лв 218лв

Закуска и вечеря
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
1 възрастен 479лв 587лв 717лв 587лв 479лв 344лв 288лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
479лв 587лв 717лв 587лв 479лв 344лв 288лв

Ultra All inclusive
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
1 възрастен 693лв 798лв 931лв 798лв 693лв 558лв 502лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
693лв 798лв 931лв 798лв 693лв 558лв 502лв
Двойна стая
Включена закуска
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 454лв 574лв 720лв 574лв 454лв 364лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 574лв 720лв 574лв 454лв 364лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 574лв 720лв 574лв 454лв 364лв 290лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 596лв 715лв 861лв 715лв 596лв 506лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
596лв 715лв 861лв 715лв 596лв 506лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
632лв 749лв 895лв 749лв 632лв 542лв 466лв
Двойна стая
Ultra All inclusive
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1021лв 1140лв 1287лв 1140лв 1021лв 931лв 857лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1021лв 1140лв 1287лв 1140лв 1021лв 931лв 857лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 1282лв 1428лв 1282лв 1163лв 1073лв 999лв
Джуниър сюит
Включена закуска
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
3 възрастни 999лв 1253лв 1590лв 1253лв 999лв 792лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
999лв 1253лв 1590лв 1253лв 999лв 792лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
999лв 1253лв 1590лв 1253лв 999лв 792лв 639лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 940лв 1145лв 1412лв 1145лв 940лв 776лв 652лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
940лв 1145лв 1412лв 1145лв 940лв 776лв 652лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
976лв 1179лв 1448лв 1179лв 976лв 812лв 688лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
976лв 1179лв 1448лв 1179лв 976лв 812лв 688лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1012лв 1215лв 1484лв 1215лв 1012лв 846лв 724лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
940лв 1145лв 1412лв 1145лв 940лв 776лв 652лв
3 възрастни 1212лв 1464лв 1802лв 1464лв 1212лв 1005лв 850лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1246лв 1500лв 1838лв 1500лв 1246лв 1039лв 886лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1212лв 1464лв 1802лв 1464лв 1212лв 1005лв 850лв
Джуниър сюит
Ultra All inclusive
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1365лв 1570лв 1838лв 1570лв 1365лв 1201лв 1077лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1365лв 1570лв 1838лв 1570лв 1365лв 1201лв 1077лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1507лв 1712лв 1979лв 1712лв 1507лв 1343лв 1219лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1507лв 1712лв 1979лв 1712лв 1507лв 1343лв 1219лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1649лв 1853лв 2121лв 1853лв 1649лв 1484лв 1361лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1365лв 1570лв 1838лв 1570лв 1365лв 1201лв 1077лв
3 възрастни 1849лв 2103лв 2440лв 2103лв 1849лв 1642лв 1489лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1991лв 2245лв 2582лв 2245лв 1991лв 1784лв 1631лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1849лв 2103лв 2440лв 2103лв 1849лв 1642лв 1489лв
Junior suite family
Включена закуска
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
798лв 1003лв 1271лв 1003лв 798лв 634лв 511лв
3 възрастни 999лв 1253лв 1590лв 1253лв 999лв 792лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
999лв 1253лв 1590лв 1253лв 999лв 792лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
999лв 1253лв 1590лв 1253лв 999лв 792лв 639лв
4 възрастни 1199лв 1502лв 1907лв 1502лв 1199лв 951лв 767лв
Junior suite family
Закуска и вечеря
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
940лв 1145лв 1412лв 1145лв 940лв 776лв 652лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
976лв 1179лв 1448лв 1179лв 976лв 812лв 688лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
976лв 1179лв 1448лв 1179лв 976лв 812лв 688лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1012лв 1215лв 1484лв 1215лв 1012лв 846лв 724лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
940лв 1145лв 1412лв 1145лв 940лв 776лв 652лв
3 възрастни 1212лв 1464лв 1802лв 1464лв 1212лв 1005лв 850лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1246лв 1500лв 1838лв 1500лв 1246лв 1039лв 886лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1212лв 1464лв 1802лв 1464лв 1212лв 1005лв 850лв
4 възрастни 1482лв 1786лв 2191лв 1786лв 1482лв 1235лв 1050лв
Junior suite family
Ultra All inclusive
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1365лв 1570лв 1838лв 1570лв 1365лв 1201лв 1077лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1507лв 1712лв 1979лв 1712лв 1507лв 1343лв 1219лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1507лв 1712лв 1979лв 1712лв 1507лв 1343лв 1219лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1649лв 1853лв 2121лв 1853лв 1649лв 1484лв 1361лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1365лв 1570лв 1838лв 1570лв 1365лв 1201лв 1077лв
3 възрастни 1849лв 2103лв 2440лв 2103лв 1849лв 1642лв 1489лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1991лв 2245лв 2582лв 2245лв 1991лв 1784лв 1631лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1849лв 2103лв 2440лв 2103лв 1849лв 1642лв 1489лв
4 възрастни 2332лв 2636лв 3041лв 2636лв 2332лв 2085лв 1901лв
Junior suite premium
Включена закуска
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1026лв 1287лв 1626лв 1287лв 1026лв 814лв 648лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1026лв 1287лв 1626лв 1287лв 1026лв 814лв 648лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1026лв 1287лв 1626лв 1287лв 1026лв 814лв 648лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1026лв 1287лв 1626лв 1287лв 1026лв 814лв 648лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1026лв 1287лв 1626лв 1287лв 1026лв 814лв 648лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1026лв 1287лв 1626лв 1287лв 1026лв 814лв 648лв
3 възрастни 1282лв 1606лв 2031лв 1606лв 1282лв 1017лв 810лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1282лв 1606лв 2031лв 1606лв 1282лв 1017лв 810лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1282лв 1606лв 2031лв 1606лв 1282лв 1017лв 810лв
Junior suite premium
Закуска и вечеря
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1167лв 1428лв 1768лв 1428лв 1167лв 956лв 789лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1167лв 1428лв 1768лв 1428лв 1167лв 956лв 789лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1203лв 1462лв 1804лв 1462лв 1203лв 990лв 825лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1203лв 1462лв 1804лв 1462лв 1203лв 990лв 825лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1239лв 1498лв 1838лв 1498лв 1239лв 1026лв 861лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1167лв 1428лв 1768лв 1428лв 1167лв 956лв 789лв
3 възрастни 1496лв 1820лв 2245лв 1820лв 1496лв 1228лв 1023лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1529лв 1856лв 2281лв 1856лв 1529лв 1264лв 1057лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1496лв 1820лв 2245лв 1820лв 1496лв 1228лв 1023лв
Junior suite premium
Ultra All inclusive
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1592лв 1853лв 2193лв 1853лв 1592лв 1381лв 1215лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1592лв 1853лв 2193лв 1853лв 1592лв 1381лв 1215лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1734лв 1995лв 2335лв 1995лв 1734лв 1523лв 1356лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1734лв 1995лв 2335лв 1995лв 1734лв 1523лв 1356лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1876лв 2137лв 2476лв 2137лв 1876лв 1664лв 1498лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1592лв 1853лв 2193лв 1853лв 1592лв 1381лв 1215лв
3 възрастни 2132лв 2456лв 2881лв 2456лв 2132лв 1867лв 1660лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2274лв 2598лв 3023лв 2598лв 2274лв 2009лв 1802лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2132лв 2456лв 2881лв 2456лв 2132лв 1867лв 1660лв

Включена закуска
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1565лв 1957лв 2009лв 1957лв 1565лв 1239лв 992лв
3 възрастни 1955лв 2445лв 2510лв 2445лв 1955лв 1547лв 1242лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1955лв 2445лв 2510лв 2445лв 1955лв 1547лв 1242лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1955лв 2445лв 2510лв 2445лв 1955лв 1547лв 1242лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1955лв 2445лв 2510лв 2445лв 1955лв 1547лв 1242лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1955лв 2445лв 2510лв 2445лв 1955лв 1547лв 1242лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1955лв 2445лв 2510лв 2445лв 1955лв 1547лв 1242лв
4 възрастни 2346лв 2935лв 3012лв 2935лв 2346лв 1858лв 1489лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2346лв 2935лв 3012лв 2935лв 2346лв 1858лв 1489лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2346лв 2935лв 3012лв 2935лв 2346лв 1858лв 1489лв

Закуска и вечеря
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1707лв 2098лв 2150лв 2098лв 1707лв 1381лв 1134лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1707лв 2098лв 2150лв 2098лв 1707лв 1381лв 1134лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1741лв 2134лв 2186лв 2134лв 1741лв 1415лв 1170лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1741лв 2134лв 2186лв 2134лв 1741лв 1415лв 1170лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1741лв 2134лв 2186лв 2134лв 1741лв 1415лв 1170лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1777лв 2168лв 2220лв 2168лв 1777лв 1451лв 1206лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1707лв 2098лв 2150лв 2098лв 1707лв 1381лв 1134лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1777лв 2168лв 2220лв 2168лв 1777лв 1451лв 1206лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1813лв 2204лв 2256лв 2204лв 1813лв 1487лв 1242лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1707лв 2098лв 2150лв 2098лв 1707лв 1381лв 1134лв
3 възрастни 2168лв 2659лв 2724лв 2659лв 2168лв 1761лв 1453лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2204лв 2692лв 2757лв 2692лв 2204лв 1795лв 1489лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2168лв 2659лв 2724лв 2659лв 2168лв 1761лв 1453лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2204лв 2692лв 2757лв 2692лв 2204лв 1795лв 1489лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2238лв 2728лв 2793лв 2728лв 2238лв 1831лв 1525лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2168лв 2659лв 2724лв 2659лв 2168лв 1761лв 1453лв
4 възрастни 2629лв 3219лв 3295лв 3219лв 2629лв 2141лв 1772лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2629лв 3219лв 3295лв 3219лв 2629лв 2141лв 1772лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2665лв 3252лв 3331лв 3252лв 2665лв 2177лв 1808лв

Ultra All inclusive
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 2132лв 2524лв 2575лв 2524лв 2132лв 1806лв 1559лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2132лв 2524лв 2575лв 2524лв 2132лв 1806лв 1559лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2274лв 2665лв 2717лв 2665лв 2274лв 1948лв 1700лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2274лв 2665лв 2717лв 2665лв 2274лв 1948лв 1700лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
2274лв 2665лв 2717лв 2665лв 2274лв 1948лв 1700лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2416лв 2807лв 2859лв 2807лв 2416лв 2089лв 1842лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2132лв 2524лв 2575лв 2524лв 2132лв 1806лв 1559лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2416лв 2807лв 2859лв 2807лв 2416лв 2089лв 1842лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
2557лв 2949лв 3000лв 2949лв 2557лв 2231лв 1984лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
2132лв 2524лв 2575лв 2524лв 2132лв 1806лв 1559лв
3 възрастни 2805лв 3295лв 3360лв 3295лв 2805лв 2398лв 2092лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2946лв 3437лв 3502лв 3437лв 2946лв 2539лв 2233лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2805лв 3295лв 3360лв 3295лв 2805лв 2398лв 2092лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2946лв 3437лв 3502лв 3437лв 2946лв 2539лв 2233лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3088лв 3578лв 3644лв 3578лв 3088лв 2681лв 2375лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2805лв 3295лв 3360лв 3295лв 2805лв 2398лв 2092лв
4 възрастни 3479лв 4069лв 4145лв 4069лв 3479лв 2991лв 2623лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3479лв 4069лв 4145лв 4069лв 3479лв 2991лв 2623лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3621лв 4210лв 4287лв 4210лв 3621лв 3133лв 2764лв
Suite duplex
Включена закуска
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1842лв 2301лв 2362лв 2301лв 1842лв 1460лв 1167лв
3 възрастни 2303лв 2877лв 2953лв 2877лв 2303лв 1826лв 1460лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2303лв 2877лв 2953лв 2877лв 2303лв 1826лв 1460лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2303лв 2877лв 2953лв 2877лв 2303лв 1826лв 1460лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2303лв 2877лв 2953лв 2877лв 2303лв 1826лв 1460лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2303лв 2877лв 2953лв 2877лв 2303лв 1826лв 1460лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2303лв 2877лв 2953лв 2877лв 2303лв 1826лв 1460лв
4 възрастни 2764лв 3452лв 3542лв 3452лв 2764лв 2191лв 1752лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2764лв 3452лв 3542лв 3452лв 2764лв 2191лв 1752лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2764лв 3452лв 3542лв 3452лв 2764лв 2191лв 1752лв
Suite duplex
Закуска и вечеря
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 1984лв 2443лв 2503лв 2443лв 1984лв 1601лв 1309лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1984лв 2443лв 2503лв 2443лв 1984лв 1601лв 1309лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2020лв 2479лв 2539лв 2479лв 2020лв 1637лв 1345лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2020лв 2479лв 2539лв 2479лв 2020лв 1637лв 1345лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
2020лв 2479лв 2539лв 2479лв 2020лв 1637лв 1345лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2056лв 2515лв 2575лв 2515лв 2056лв 1673лв 1381лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1984лв 2443лв 2503лв 2443лв 1984лв 1601лв 1309лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2056лв 2515лв 2575лв 2515лв 2056лв 1673лв 1381лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
2092лв 2548лв 2611лв 2548лв 2092лв 1709лв 1415лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1984лв 2443лв 2503лв 2443лв 1984лв 1601лв 1309лв
3 възрастни 2517лв 3088лв 3165лв 3088лв 2517лв 2038лв 1671лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2551лв 3124лв 3201лв 3124лв 2551лв 2074лв 1707лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2517лв 3088лв 3165лв 3088лв 2517лв 2038лв 1671лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2551лв 3124лв 3201лв 3124лв 2551лв 2074лв 1707лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2587лв 3160лв 3237лв 3160лв 2587лв 2110лв 1743лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2517лв 3088лв 3165лв 3088лв 2517лв 2038лв 1671лв
4 възрастни 3048лв 3736лв 3826лв 3736лв 3048лв 2474лв 2035лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3048лв 3736лв 3826лв 3736лв 3048лв 2474лв 2035лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3084лв 3770лв 3862лв 3770лв 3084лв 2510лв 2069лв
Suite duplex
Ultra All inclusive
12.06.
2021 - 02.07.
2021
03.07.
2021 - 17.07.
2021
18.07.
2021 - 23.08.
2021
24.08.
2021 - 06.09.
2021
07.09.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 11.10.
2021
12.10.
2021 - 25.10.
2021
2 възрастни 2409лв 2868лв 2928лв 2868лв 2409лв 2027лв 1734лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2409лв 2868лв 2928лв 2868лв 2409лв 2027лв 1734лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2551лв 3009лв 3070лв 3009лв 2551лв 2168лв 1876лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2551лв 3009лв 3070лв 3009лв 2551лв 2168лв 1876лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
2551лв 3009лв 3070лв 3009лв 2551лв 2168лв 1876лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2692лв 3151лв 3212лв 3151лв 2692лв 2310лв 2018лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2409лв 2868лв 2928лв 2868лв 2409лв 2027лв 1734лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2692лв 3151лв 3212лв 3151лв 2692лв 2310лв 2018лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
2834лв 3293лв 3354лв 3293лв 2834лв 2452лв 2159лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
2409лв 2868лв 2928лв 2868лв 2409лв 2027лв 1734лв
3 възрастни 3153лв 3727лв 3803лв 3727лв 3153лв 2677лв 2310лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
3295лв 3869лв 3945лв 3869лв 3295лв 2818лв 2452лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3153лв 3727лв 3803лв 3727лв 3153лв 2677лв 2310лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
3295лв 3869лв 3945лв 3869лв 3295лв 2818лв 2452лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
3437лв 4010лв 4087лв 4010лв 3437лв 2960лв 2593лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3153лв 3727лв 3803лв 3727лв 3153лв 2677лв 2310лв
4 възрастни 3898лв 4586лв 4676лв 4586лв 3898лв 3324лв 2886лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3898лв 4586лв 4676лв 4586лв 3898лв 3324лв 2886лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
4040лв 4728лв 4818лв 4728лв 4040лв 3466лв 3027лв